Etologer i veterinärvården

Publicerad 2014-01-15

I senaste numret av Svensk Veterinärtidning togs ett mycket intressant ämne upp till diskussion. Överskriften löd: ”Etologer vid landets djurkliniker – en framtida självklarhet”. Det var en insändare skriven av L. Berglund, A-K Haag, C. Löhnn och J. Yngvesson. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta vad de skrev.

Oönskade beteeden hos djur är inget som bör betraktas som bagatellartat, varken för djuret eller för djurägaren. Idag saknas på de allra flesta svenska djurkliniker alternativ när djurhälsopersonalens insatser inte visar sig vara effektiva.

Exempel på vanliga problem hos hund är aggression mot andra hundar och urin- markeringar inomhus på oönskade ställen hos katt. En studie som artikeln refererar till visar att 21 % av orsakerna till avlivning av hund grundade sig på att djurägaren upplevde beteendeproblem. Studien visade även att beteendeproblem var det huvudsakliga skälet till att lämna bort sin hund i USA och den näst vanligaste på katt. Dessa siffror pekar på ett stort behov av kvalificerad, vetenskapligt grundad rådgivning kring oönskade beteenden hos sällskapsdjur, allra helst i samband med veterinärbesöket.

Etologer har varit dåliga på att marknadsföra sin kompetens och etologer specialiserade på sällskapsdjur är en relativt ny företeelse i Sverige. 2011 bildades Sveriges Akademiska Etologer med syftet att samla yrkesgruppen och stärka yrkesrollen i samband med att kompetensen hos landets universitetsutbildade etologer ökar. Målet var också att systematiskt nå ut med vetenskapligt baserad kunskap om djurs beteende och välfärd till bland annat vanliga djurägare i samverkan med aktuella yrkesgrupper. Antalet sällskapsdjur, både med avseende på individer och arter, ökar i samhället och därmed också behovet av kunskap. På hundsidan finns en uppsjö av rådgivare, konsulter och djurpratare som ger mer eller mindre välgrundade råd om beteendeproblem hos hund. Problemen med dessa är att de baserar sin rådgivning helt eller delvis på egna erfarenheter eller på kurser som inte är granskade och många gånger saknar vetenskaplig förankring. Det saknas ofta en medvetenhet om att många beteendeproblem faktiskt har sin grund i fysiska orsaker och ska behandlas hos veterinär. Det är inte förrän man uteslutit eller behandlat fysiska orsaker till hundens beteendeproblem som man kan börja arbeta med etologiska metoder. Att exempelvis använda metoder som att straffa bort oönskade beteenden, vilket kan ses i en del TV-program, är helt förkastligt av etiska, djurskyddsmässiga och säkerhetsmässiga skäl och inte minst eftersom det ofta är en helt ineffektiv metod.

Man har visat att djurägare ofta vänder sig till sin veterinär när de upplever beteendeproblem hos sin hund. Detta är positivt eftersom det då blir naturligt att först utesluta fysiska orsaker till problemen, men i de allra flesta fall saknas någon att remittera vidare till när fysiska orsaker väl uteslutits. Det är många veterinärer, som trots att det är få som känner sig bekväma med att ge beteenderådgivning, ändå ger det eftersom bra alternativ saknas.

Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare utgör idag personalen vid djurklinikerna. Även om djurens beteende vid sjukdom ständigt är aktuellt inom utbildningarna räcker tiden helt enkelt inte till för att fördjupa sig i de beteendeproblem som kan vara aktuella, hur dessa hanteras och hur effektiv rådgivning just runt beteendeproblem bör utformas med en vetenskaplig grund. Man antar att den rådgivning som ges på klinikerna idag till stor del saknar vetenskaplig grund, är baserad på personligt intresse för etologi och därför varierar stort från person till person.

En studie som gjorts i Sverige visar att 68 % av de djurägare som uppsökte en veterinärklinik kunde tänka sig att anlita en etolog och betala för den tjänsten.

Djurets situation inne på kliniken, i väntrum, i behandlingsrum, på avdelningar och så vidare, påverkas starkt av hur stressat djuret är. Förebyggande av stress hos djuren och god kunskap om hur man hanterar stressade och rädda djur är av stor vikt, både för djurens del och inte minst av arbetsmiljöskäl. Etologer behövs på djurklinikerna för att löpande arbeta med till exempel planering av väntrum, vårdavdelningar och andra flöden på kliniken, användning av lugnande feromonpreparat, fortbildning av personalen, råd till djurägare om hur de ska bete sig när de kommer till kliniken med djuret, rådgivning kring hantering av förändrade levnadsvillkor i samband med sjukdom och så vidare.

Ett djur som redan vid undersökningstillfället är stressat påverkar också ett flertal parametrar som är av vikt för att kunna ställa en korrekt diagnos. Till exempel kan felvärden vid blodprovstagning uppkomma, svårighet att auskultera (lyssna på) hjärtat eller felaktigt högt blodtryck. Att ha god kunskap om djurs beteenden är ovärderligt vid smärtbedömningar och vårdplanering.

Det är av yttersta vikt att vi börjar samarbeta mellan olika yrkesgrupper! Vi ska alla jobba ihop som ett team som har som huvudmål att få hunden och djurägaren att må så bra som möjligt och få bästa möjliga hjälp och vård!

Ylva Trygger
Veterinär

Hundens språk och tankar är skriven av Per Jensen som är professor i etologi. En mycket intressant och läsvärd bok.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>